ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530916
รหัส Smis 8 หลัก :  33032006
รหัส Obec 6 หลัก :  530916
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ลมศักดิ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :  Lomsakwittayakom School
ที่อยู่ :  หมู่ที่   8   บ้านจันลมตำบล :  ลมศักดิ์อำเภอ :  ขุขันธ์จังหวัด :  ศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ :  33140
โทรศัพท์ :  045-821102
โทรสาร :  -ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2534
อีเมล์ :  info.lomsak@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.lomsakssk.ac.th
เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     15 กม.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม