ทำเนียบผู้บริหาร

นายอิศักดิ์ อาษาราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

นางเนตรนภา สาระวรรณ

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561-วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

รับตำแหน่งเมื่อปี 2559-2561

นายสฤษดิ์ สมทิพย์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

รับตำแหน่งเมื่อปี 2559-2559